Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest tomasz Bartecki,adres poczty elektronicznej tomasz.bartecki@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 752 72 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji znajduje się przy ul. Rynek 6 w Mogilnie. Siedziba oznaczona jest numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Jednym z ważnych elementów dostępności architektonicznej są parterowe drzwi zewnętrzne i drzwi wewnętrzne prowadzące z poczekalni do wewnętrznych pomieszczeń komendy. Ich szerokość została dostosowana do ruchu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W poczekalni, po prawej stronie okienka dyżurnego znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Na wyższe kondygnacje obiektu prowadzą zabytkowe drewniane schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu służbowym, które znajdują na parterze, po prawej stronie holu. Dostęp do tego pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy oraz toalety dla interesantów.

Interesanci mogą skorzystać z toalety służbowej po wejściu do wewnętrznych pomieszczeń komendy. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu język migowy na stronie BIP KPP.

Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie jest podkom. Tomasz Bartecki

Link do zakładki INFORMACJE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA STRONIE BIP: http://bip.mogilno.kpp.policja.gov.pl/043/informacje-dla-osob-ze-szczego

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
ul. Rynek 6, 88-300 Mogilno
tel. 47 75 272 15
email:tomasz.bartecki@bg.policja.gov.pl

Powrót na górę strony