Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze powiatu mogileńskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Starosta Mogileński przy pomocy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie działającego w jego imieniu albo Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie działający w imieniu własnym w sprawach:
    • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
    • dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
  2. komendant komisariatu Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.). Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Obszarem działania Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie jest obszar powiatu mogileńskiego. Na obszarze działania Komendy działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Mogilnie:

  1. Komisariat Policji w Strzelnie
  2. Posterunek Policji w Jeziorach Wielkich

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie”. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa  i porządku publicznego na obszarze działania. Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie przy pomocy Zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego Zastępcą określa Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.

Film dla osób głuchych i słabosłyszących przedstawia informacje z zakresu działalności Policji, przedstawioną przez lektora w polskim języku migowym.

 

Film Zakres_dzialalnosci_Komendy_Powiatowej_Policji_w_Mogilnie_MP4.mp4

Pobierz plik Zakres_dzialalnosci_Komendy_Powiatowej_Policji_w_Mogilnie_MP4.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony